Wij bezorgen in Amersfoort, Hoogland, Leusden & Hoevelaken
bezorgdagen: woensdag t/m donderdag
Afhalen: woensdag t/m zaterdag

Algemene voorwaarden voor particulieren

Jillicious Goods, gevestigd te Amersfoort
Jillicious Goods.: Engels /Amerikaanse patisserie
KvK nummer: 53146344
BTW nummer: NL172383821
Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die met Jillicious Goods een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten
Particuliere klant: een klant die niet als bedrijf of overheid is georganiseerd.

1.Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Jillicious Goods aan particuliere klanten. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetpagina van Jillicious Goods, www.jilliciousgoods.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Jillicious Goods behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Jillicious Goods erkend.
1.4 Jillicious Goods garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Besteltijd
2.1 Particuliere klanten kunnen van maandag tot en met vrijdag tot 14.00 uur bestellen, deze kan binnen 2 werkdagen geleverd worden. Bestelt u na deze tijd dan kan Jillicious Goods niet garanderen dat uw bestelling binnen 2 werkdagen geleverd kan worden. Bestellingen op zaterdag en zondag tot 17.00 uur worden op woensdag geleverd, tenzij anders overeengekomen.
De bestelling kan telefonisch of via de website worden doorgegeven.
2.2 Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Jillicious Goods is niet verantwoordelijk voor eventuele typfouten.
2.3 Jillicious Goods is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen.

3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 Als de particuliere klant een bestelling plaatst voor minimaal €10,00 levert Jillicious Goods deze bestelling, wel wordt er voor een levering €4,25 in rekening gebracht.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Jillicious Goods bestellingen tenminste binnen 7 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 dag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.4 Wij bezorgen op woensdag & donderdag. Andere dagen zijn in overleg.
3.5 Wij leveren niet op zon- en feestdagen en Koningsdag. Tenzij anders is overeengekomen.
3.6 In verband met calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de producten niet af te leveren.
3.7 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat het risico ten aanzien van de door of namens Jillicious Goods verkochte en/of aan de klant te leveren producten op de klant over op het moment dat de producten geleverd zijn.

4. Betalingen
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de Klant uitsluitend betalen middels iDEAL, tenzij anders met Jillicious Goods is overeengekomen.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief 9% BTW.
5.2 Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopsprijs (van bijvoorbeeld producten of grondstoffen), koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies etc., mogen door Jillicious Goods aan de klant worden doorberekend.
5.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6. Zichttermijn / herroepingsrecht
6.1 De Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), is niet van toepassing, omdat Jillicious Goods producten levert die snel kunnen bederven of verouderen. (artikel 7:46d /4b)
Onze producten kunnen door hun aard niet worden teruggezonden.

7. Gegevensbeheer
7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Jillicious Goods, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Jillicious Goods. Jillicious Goods houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 Jillicious Goods respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


8. Garantie
8.1 Jillicious Goods garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zolang de door Jillicious Goods op de etiketten vermelde instructies worden nageleefd.
8.2 Jillicious Goods is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De klant is zelf verantwoordelijkheid voor de onmiddellijke controle van de geleverde producten bij ontvangst. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Jillicious Goods) deze gebreken onmiddellijk telefonisch, per mail of schriftelijk te melden aan Jillicious Goods
De klant dient het product, in de originele verpakking, mee te nemen naar Jillicious Goods zodat de directie het product kan beoordelen. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Jillicious Goods gegrond worden bevonden, zal Jillicious Goods naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Jillicious Goods en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Jillicious Goods) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Jillicious Goods gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Jillicious Goods voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Jillicious Goods in gebreke is;
B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Jillicious Goods en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

9. Aanbiedingen
9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Jillicious Goods zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 1 werkdag na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Jillicious Goods slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9.4 Aanbiedingen van Jillicious Goods gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.5 Jillicious Goods kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10.Spaarkaart
10.1 Bij elke €10,- de klant een sticker, 20 stickers geeft een volle spaarkaart.
10.2 De volle kaart kan worden ingeleverd in ruil voor een Jillicious Goodie. Deze zijn op de website terug te vinden onder ‘Spaarkaart’. Het assortiment kan wisselen.
10.3 Uitsluitend originele spaarkaarten kunnen worden ingeleverd.
10.4 De spaarkaart is niet inwisselbaar voor geld.
10.5 Maximaal 1 volle spaarkaart per bestelling.
10.6 Bedrijven waarmee Jillicious Goods prijsafspraken heeft gemaakt, zijn uitgesloten voor deelname.

11. Cadeaubon
11.1 Uitsluitend originele cadeaubonnen kunnen worden ingeleverd.
11.2 De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
11.3 De waarde van de cadeaubon is in euro’s en inclusief BTW.
11.4 De cadeaubon kan niet ingewisseld worden i.c.m. een volle spaarkaart.

12. Overeenkomst
12.1 Een overeenkomst tussen Jillicious Goods en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Jillicious Goods op haalbaarheid is beoordeeld.
12.2 Jillicious Goods behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de levering geschiedt nadat het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Jillicious Goods is overgemaakt.

13. Afbeeldingen en specificaties
13.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Jillicious Goods zijn slechts een benadering of kunnen afwijken van de producten die geleverd worden, dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

14.Overmacht
14.1 Jillicious Goods is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Jillicious Goods alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
14.3 Jillicious Goods behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Jillicious Goods gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
14.4 Indien Jillicious Goods bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15. Eigendomsvoorbehoud.
15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten en now how)en daarbij behorende materialen zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, adviezen, tekeningen, documentatie alsmede voorbereidend materiaal, van Jillicious Goods zullen uitdrukkelijk bij Jillicious Goods (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Jillicious Goods en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Jillicious Goods er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2020 Jillicious Goods | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren